Many problems in industries cannot be solved because of the unmatured problem description. Usually, the issue remains unsolved and reoccurs after some time. So what do we understand from the definition of the problem? Briefly, we should go back to the time when the problem happened and try to explain…


Projelerimizde, süreçlerimizde bir çok problem, problemin tanımı yeterince detaylı yapılamadığı için çözülemiyor. Genelde daha tanım yeterli olgunluğa ulaşmadan çözüm aşamasına geçildiği için problem çözümsüz kalabiliyor.

Peki bu kadar kritikse , problemin tanımından anlamamız gereken nedir ?

Kısaca, problemin oluştuğu ve tespit edildiği zamana gidebilmek ve o andaki tüm detayı tasvir…

MESUT KAYA

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store